Euroopan kemikaaliviraston tehtävät ja velvollisuudet

Kemikaaliviraston tehtävänä on  

  • vastaanottaa vaihtoehtoisen kemiallisen nimen käyttämistä koskeva pyyntö
  • vastaanottaa ehdotus, joka koskee aineiden yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä. Kemikaaliviraston riskinarviointikomitea antaa lausunnon toimitetuista ehdotuksista ja kemikaalivirasto toimittaa lausunnon komissiolle.
  • perustaa luokitusten ja merkintöjen luettelo, vastaanottaa ilmoituksia tähän luetteloon ja ylläpitää sitä.
  • antaa jäsenvaltioille neuvontaa sen toimialaan kuuluvia kemikaaleja koskevissa kysymyksissä

Kemikaalivirasto tekee tutkimuksen koskien tietojen antamista yleisölle aineiden ja seosten turvallisesta käytöstä sekä mahdollista lisätietojen tarvetta varoitusetiketeissä. Komissio laatii tutkimuksen perusteella kertomuksen, jonka toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja mikäli tarpeen esittää säädösehdotuksen CLP-asetuksen muuttamiseksi.  

Kemikaaliviraston sihteeristön tehtävänä on antaa teollisuudelle tarvittaessa ohjeistusta ja välineitä velvoitteiden täyttämiseksi, toimivaltaisille viranomaisille CLP-asetuksen soveltamista koskevaa ohjeistusta sekä tukea jäsenvaltioiden perustamille neuvontapalveluille. 

Päivitetty 30.8.2013