Euroopan kemikaaliviraston tehtävät ja velvollisuudet

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on perustettu REACH-asetuksen teknisten, tieteellisten ja hallinnollisten näkökohtien hallinnoimiseksi ja joissakin tapauksissa täytäntöön panemiseksi sekä täytäntöönpanon yhdenmukaisuuden varmistamiseksi Euroopan unionissa ja Euroopan talousalueeseen kuuluvissa maissa.

ECHA

  • auttaa yrityksiä noudattamaan lainsäädäntöä
  • edistää kemikaalien turvallista käyttöä
  • puuttuu huolta aiheuttaviin kemikaaleihin
  • tarjoaa tietoa kemikaaleista.


ECHA mm. huolehtii kemikaalien tietokannasta, vastaan ottaa rekisteröintiasiakirjat, hallinnoi lupamenettelyä, laatii suosituksia kemikaalien riskien vähentämisestä ja opastaa valmistajia, maahantuojia sekä jäsenmaiden toimivaltaisia viranomaisia. Asiointi kemikaaliviraston kanssa tapahtuu sähköisesti ja virasto ylläpitää sitä varten REACH IT -järjestelmää.

Kemikaalivirastoon kuuluvat seuraavat tieteelliset ja tekniset komiteat:

  • riskinarviointikomitea
  • sosio-ekonomisen arvioinnin komitea
  • jäsenmaiden komitea
  • valvontafoorumi  

Komiteoilla on keskeinen rooli REACH-asetuksen käytännön toimeenpanossa. Niiden jäsenet nimitetään EU-jäsenmaista ja lisäksi sidosryhmien edustajat voivat osallistua komiteoiden työhön tarkkailijoina.
 
Hallintoneuvosto ohjaa ja valvoo viraston toimintaa. Tarkempia tietoja kemikaalivirastosta, sen tehtävistä ja organisaatiosta on viraston omilla www-sivuilla.