Jatkokäyttäjän tehtävät ja velvollisuudet

Jatkokäyttäjä on EU-alueelle sijoittunut luonnollinen tai oikeushenkilö, joka käyttää ainetta joko sellaisenaan tai seoksessa (valmisteessa) omassa teollisessa tai ammatillisessa toiminnassaan. Aineen valmistajat tai maahantuojat eivät ole jatkokäyttäjiä. Jatkokäyttäjiä voivat olla myös EU:sta viedyn aineen takaisintuoja tietyin edellytyksin sekä maahantuoja silloin, kun EU:n ulkopuolinen valmistaja on nimennyt maahantuojan velvoitteista huolehtivan ainoan edustajan EU:n alueelle.

Kemikaaliturvallisuusraportti

Jatkokäyttäjällä on oikeus ilmoittaa aineen käyttö toimittajalle, jotta toimittaja voi sisällyttää kyseisen käytön kemikaaliturvallisuusarviontiinsa tunnistettuna käyttönä tai toimittaa tiedon toimitusketjussa ylöspäin. Tässä yhteydessä jatkokäyttäjän on annettava toimittajalle riittävästi tietoa altistumisskenaarion laatimiseen.

Jos jatkokäyttäjä ei toimita tietoja omasta käytöstään aineen toimittajalle tai tästä käytöstä ei tule muusta syystä ns. tunnistettua käyttöä, tulee jatkokäyttäjän itse laatia kemikaaliturvallisuusraportti kyseistä käyttöä koskien, jossa se määrittelee itse turvalliset käyttöolosuhteet ja turvallisuustoimenpiteet käyttöä koskien. Kemikaaliturvallisuusraportti laaditaan, mikäli aineesta tai seoksesta vaaditaan käyttöturvallisuustiedote ja mikäli aineen toimittajan olisi edellytetty laativan
kemikaaliturvallisuusraportti.

Kemikaaliturvallisuusraporttia käsittelee REACH-asetuksen artikla 14.

Tiedottaminen toimitusketjussa - käyttöturvallisuustiedote

Jatkokäyttäjän on välitettävä vaarallisia aineita ja seoksia koskevat tiedot alaspäin toimitusketjussa käyttöturvallisuustiedotteen avulla. Jatkokäyttäjän tulee laatia itse käyttöturvallisuustiedote valmistamastaan seoksesta ja toimittaa tiedote omille asiakkailleen.

Jatkokäyttäjän tulee toiminnassaan noudattaa kemikaalin toimittajalta saamassaan käyttöturvallisuustiedotteessa sekä sen liitteenä mahdollisesti olevassa altistumisskenaariossa esitettyjä turvallisen käytön varmistavia käyttöolosuhteita ja turvallisuustoimenpiteitä. Jatkokäyttäjällä on velvollisuus toimittaa aineen toimittajalle toiminnassaan havaitsemansa uudet tiedot aineen vaaraominaisuuksista sekä havaintonsa puutteista käyttöturvallisuustiedotteen tiedoissa
turvallisuustoimenpiteistä.

Ilmoitusvelvoitteet

Jatkokäyttäjän on ilmoitettava Euroopan kemikaalivirastolle, jos

  • hänen on laadittava kemikaaliturvallisuusraportti aineen käytöstä muissa olosuhteissa kuin toimittajan kuvaamissa altistumisskenaarioissa.
  • hän hyödyntää vapautusta kemikaaliturvallisuusraportin laatimisesta, koska käyttö on alle tonnin vuodessa tai käyttö on tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä.
  • hänen aineelle antamansa luokitus eroaa toimittajan määrittelemästä luokituksesta.
  • hän käyttää luvanvaraista ainetta saman toimitusketjun aiemmalle toimittajalle kyseistä käyttöä varten myönnetyn luvan ehtojen mukaisesti. Ilmoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa aineen ensimmäisestä toimituksesta.

Luvat

Jatkokäyttäjällä tulee olla lupa luvanvaraisen aineen käytölle. Lupa kyseistä käyttöä varten voi olla myönnetty saman toimitusketjun aiemmalle toimijalle, jolloin edellytyksenä on, että jatkokäyttäjä käyttää ainetta myönnetyn luvan ehtojen mukaisesti ja ilmoittaa käytöstä Euroopan kemikaalivirastolle (ks. kohta ilmoitusvelvoitteista). Vaihtoehtoisesti jatkokäyttäjä voi itse hakea lupaa omaa tai asiakkaidensa käyttöä varten.

Rajoitukset

Jatkokäyttäjien ja heidän asiakkaidensa on noudatettava REACH-asetuksen liitteessä XVII lueteltuja rajoituksia.

Päivitetty 18.8.2016