Toimivaltaisten viranomaisten tehtävät ja velvollisuudet

Kemikaalilain (599/2013) mukaisesti Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toimii REACH-asetuksen N:o 1907/2006 toimivaltaisena viranomaisena.

Toimivaltainen viranomainen vastaa REACH-asetuksessa sille osoitetuista tehtävistä sekä yhteistyöstä komission ja Euroopan kemikaaliviraston kanssa REACH-asetuksen täytäntöön panemiseksi. Tukes vastaa kansallisen REACH-neuvontapalvelun järjestämisestä, tukee Euroopan kemikaaliviraston komiteoiden työtä ja tiedottaa kuluttajille aineiden riskeistä sekä on vastuussa tietyistä toimenpiteistä, kuten rekisteröityjen aineiden arvioinnista, lupaprosessiin otettavien aineiden tunnistamisesta, harmonisoitujen luokitus- ja merkintäehdotusten sekä kielto- ja rajoitusehdotusten tekemisestä.