• Tekstikoko aaa

Luokitus

 • Ovatko aineiden (esim. emästen ja happojen) vesiliuokset aineita vai seoksia? Milloin ne tulee luokitella CLP-asetuksen mukaisesti?

  Aineiden vesiliuokset ovat seoksia ja ne on luokiteltava ja merkittävä CLP-asetuksen mukaisesti 1.6.2015 mennessä.

  Poikkeuksellisesti CLP-asetuksen liitteen VI aineluettelossa (taulukko 3.1) esiintyvät happojen ja emästen vesisiuokset nimikkeillä ”…%” katsotaan aineiksi ja ne on jo luokiteltava, merkittävä ja pakattava CLP-asetuksen mukaisesti ja niistä on tehtävä CLP-luokitusilmoitus.

 • Voiko väistyvän lainsäädännön eli nykyisen luokitusperusteasetuksen mukaisen luokituksen muuttaa suoraan CLP-asetuksen mukaiseksi?

  Nykyisen luokitusperusteasetuksen eli aine- ja seosdirektiivien mukainen luokitus voidaan muuttaa suoraan CLP-asetuksen mukaiseksi käyttämällä CLP-asetuksen liitteessä VII olevaa muuntotaulukkoa, jos aine on luokiteltu ainedirektiivin mukaisesti ennen 1 päivää joulukuuta 2010 tai jos seos on luokiteltu seosdirektiivin mukaisesti ennen 1 päivää kesäkuuta 2015 (ks. CLP-asetus art. 61, kohta 5). Muuntotaulukossa esitetään aine- ja seosdirektiivin luokituksia vastaavat CLP-asetuksen mukaiset luokitukset.

  Kaikkien ominaisuuksien osalta suora muunnos ei ole kuitenkaan mahdollinen, koska CLP-asetuksen luokituskriteerit eroavat joiltain osin luokitusperusteasetuksen kriteereistä. Siten luokituksen muuttamiseen tarvitaan CLP-asetuksen luokituskriteerien tuntemusta ja usein myös tutkimustuloksia aineen vaarallisuudesta.

 • Luokitellaanko terva vaaralliseksi kemikaaliksi?

  Tervalle ei ole yhdenmukaistettua eli harmonisoitua luokitusta. Tervan luokitus on valmistajan/maahantuojan vastuulla. CLP-asetuksen mukaisesta luokituksesta on ilmoitettava Euroopan kemikaalivirastoon, ellei luokitusta ole jo ilmoitettu REACH-rekisteröinnin yhteydessä. Euroopan kemikaalivirasto julkaisee luokitukset luokitusten ja merkintöjen luettelossa.

  Luokitus-, merkintä- ja pakkaamissäännöt koskevat vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja. Tervan käyttöturvallisuustiedotteen tulee sisältää myös luokitustiedot, joita toimitusketjussa käytetään tervatuotteita luokiteltaessa.

 • Voiko aineella olla useampi luokitus?

  Kyllä. Aineella voi olla useampi luokitus johtuen esim. eroista epäpuhtauksissa, lisäaineissa, kiderakenteessa, partikkelikoossa tai –muodossa.