• Tekstikoko aaa

Merkinnät

 • Missä vaiheessa viimeistään seosten osalta tulee siirtyä CLP-asetuksen mukaisiin luokituksiin ja etikettimerkintöihin?

  Seokset tulee luokitella, merkitä ja pakata CLP-asetuksen mukaisesti 1.6.2015 alkaen. Seokset voidaan luokitella, merkitä ja pakata CLP-asetuksen mukaisesti jo ennen tuota määräaikaa. Tällöin merkinnät tehdään seoksen pakkaukseen liitettävään varoitusetikettiin ainoastaan CLP-asetuksen mukaisesti. On pidettävä huoli siitä, että pakkauksessa esiintyy vain yhden järjestelmän mukaiset merkinnät.

  Jos toiminnanharjoittaja päättää siirtyä kokonaan CLP-asetuksen mukaiseen luokitus- ja merkintäjärjestelmään ennen 1.6.2015, on tämän muistettava ilmoittaa KTT:ssa CLP-luokituksen lisäksi väistyvä luokitus 1.6.2015 asti. Seosten aineosien luokitukset on myös ilmoitettava  KTT:ssa sekä CLP-asetuksen että väistyvän tavan mukaan 1.6.2015 asti. Ks. CLP-asetus Art. 61.

  Markkinoilla saa kuitenkin olla väistyvän tavan mukaan merkittyjä ja pakattuja seoksia 1.6.2017 asti, jos ne on saatettu markkinoille väistyvän lainsäädännön mukaisesti luokiteltuina, merkittyinä ja pakattuina ennen 1.6.2015.

 • Mitä kieltä varoitusetiketissä tulee käyttää?

  CLP-asetuksen artiklan 17 kohdan 2 mukaan varoitusetiketissä on käytettävä sen jäsenvaltion tai niiden jäsenvaltioiden yhtä tai useampaa virallista kieltä, jossa tai joissa aine tai seos saatetaan markkinoille, paitsi jos kyseinen jäsenvaltio tai kyseiset jäsenvaltiot määräävät toisin.

  Suomessa markkinoille saatettavissa aineissa ja seoksissa tulee olla suomen- ja ruotsinkieliset varoitusetiketit.

  Toimittajat voivat käyttää varoitusetiketeissään useampia kieliä kuin jäsenvaltio vaatii, jos kaikilla käytetyillä kielillä annetaan samat tiedot.

  Huomioitavaa on, että merkintöjen tulee olla kokonsa ja tekstitiheytensä puolesta helposti luettavissa ja varoitusetiketti on luettavissa vaakatasossa pakkauksen ollessa normaaliasennossa. Vaara- ja turvalausekkeet on varoitusetiketissä ryhmiteltävä kielen mukaan.

 • Täytyykö vaaralliseksi luokiteltua ainetta sisältävällä ei vaaralliseksi luokitellulla seoksella olla varoitusetiketti ja mitä tietoja siinä tulee olla?

  Lähtökohtaisesti vain vaaralliseksi luokitellulla aineella tai seoksella on oltava pakkauksessa varoitusetiketti (Art. 17). Siitä huolimatta on olemassa tiettyjä erikoistapauksia, jossa CLP-asetuksen artiklan 25 mukaan seos on merkittävä CLP-asetuksen liitteessä II olevan 2 osan mukaisesti ns. täydentävillä tiedoilla ja näin ollen siis sillä on oltava varoitusetiketti. Liitteen II 2 osassa ”Tiettyjen seosten lisämerkintöjä koskevat erityissäännöt” on määritelty, missä tapauksissa seoksen varoitusetiketissä on oltava mikäkin lauseke. Varoitusetiketissä on oltava myös 18 artiklassa tarkoitettu tuotetunniste ja kyseisen seoksen toimittajan nimi, osoite ja puhelinnumero.

 • Jos aineella tai seoksella ei ole R- ja S-lausekkeita, säilyykö tilanne myös jatkossa, kun aine luokitellaan CLP-asetuksen mukaan?

  Jos aineelle tai seokselle ei ole luokitusperusteasetuksen eli aine- ja seosdirektiivien mukaan annettu R- ja S-lausekkeita, se ei tarkoita sitä, ettei aineella voisi olla CLP-asetuksen mukaista luokitusta ja merkintöjä. Luokitusperusteasetuksen kriteerin mukaisesti aiemmin vaaralliseksi luokittelematon aine voidaan joutua luokittelemaan vaaralliseksi CLP-asetuksen kriteerien mukaisesti, koska CLP-asetuksen kriteerit eivät ole täysin yhtenevät aikaisempien luokituskriteerien kanssa. Jos aine tai seos täyttää CLP-asetuksen vaarallisen aineen/seoksen kriteerit, tulee toiminnanharjoittajan luokitella ja merkitä aineensa viimeistään 1.12.2010 ja seoksensa 1.6.2015 CLP-asetuksen mukaisesti.

 • Onko etikettiin tulevien varoitusmerkkien lukumäärällä CLP-asetuksessa rajoituksia?

  CLP-asetuksessa on tietyt ensisijaisuusperiaatteet tarvittavien varoitusmerkkien määrän rajoittamiseksi. Varoitusmerkkien lukumäärää ei ole rajoitettu tiettyyn maksimimäärään. Varoitusmerkkejä koskevat ensisijaisuusperiaatteet löytyvät CLP-asetuksen artiklasta 26 (III-osasto).

 • Onko CLP-asetuksessa säädetty varoitusetiketin mitoista?

  CLP-asetuksen mukaisesti varoitusetiketin vähimmäismitat riippuvat pakkauksen tilavuudesta. Varoitusetiketin mitat löytyvät CLP-asetuksen liitteestä I, kohdasta 1.2.1.3, taulukosta 1.3.

 • Miten etikettiin tulevat tiedot tulee sijoitella CLP-asetuksen mukaan?

  Toiminnanharjoittaja voi sijoitella merkinnät vapaasti, kuitenkin huomioiden, että varoitusmerkit, huomiosana, vaaralausekkeet ja turvalausekkeet on sijoitettava varoitusetiketissä lähelle toisiaan. Toiminnanharjoittaja voi myös päättää vaara- ja turvalausekkeiden järjestyksestä varoitusetiketissä. Vaara- ja turvalausekkeiden ryhmät on kuitenkin sijoitettava etiketissä lähelle toisiaan kielen mukaan.

 • Miten valitaan uuden CLP-asetuksen mukainen varoitusmerkki kun tiedossa on väistyvän lainsäädännön mukainen varoitusmerkki?

  Kemikaalin merkinnät perustuvat kemikaalin luokitukseen. CLP-asetuksen mukaiset luokituskriteerit poikkeavat tietyiltä osin väistyvästä lainsäädännöstä eikä väistyviä varoitusmerkkejä voida suoraan muuttaa CLP-varoitusmerkeiksi. Kun kemikaalin CLP-luokitus on tiedossa, valitaan CLP-asetuksen liitteessä I olevista taulukoista CLP-luokitusta vastaavat merkinnät, mm. varoitusmerkki.

 • Voiko taitettavaa etikettiä (haitarietikettiä) käyttää, jotta etikettiin saadaan mahtumaan vaaditut tiedot useilla kielillä?

  Taitettavan etiketin käyttö on sallittua, jos aineen tai seoksen pakkaus on niin pienikokoinen tai muodoltaan sellainen, että on mahdotonta täyttää CLP-asetuksen 31 artiklan mukaiset varoitusetikettiä koskevat vaatimukset sen jäsenvaltion kielillä, jossa aine tai seos saatetaan markkinoille.

  Taitettavaa varoitusetikettiä ei kuitenkaan saa käyttää siinä tapauksessa, että varoitusetiketti tulee mahdottomaksi lukea siksi, että toimittaja on päättänyt lisätä siihen enemmän kieliä kuin vain sen jäsenvaltion edellyttämät kielet, jossa aine tai seos saatetaan markkinoille. Tällaisissa tapauksissa lisäkielet on jätettävä varoitusetiketistä pois, ja muuta/muita jäsenvaltiota/jäsenvaltioita varten on tarpeen mukaan laadittava erillinen varoitusetiketti.

  Sovellettavat CLP-asetuksen säädöskohdat: artiklat 31.1, 29.1 sekä liite I kohta 1.5.1.

 • Tuleeko pahvinen ilmanraikastin merkitä CLP-asetuksen mukaisesti?

  Kyllä, mikäli raikasteena käytetty aine/seos tulee luokitelluksi CLP-asetuksen mukaisesti. 

  Pahvisessa ilmanraikastimessa pahvi toimii raikasteena käytetyn aineen/seoksen kantajamatriisina. Ko. aine/seos tulee luokitella ja merkitä CLP-asetuksen mukaisesti. Pahvi voidaan katsoa sisäpakkaukseksi ja merkinnät voidaan tehdä sen mukaisesti. Pienten pakkausten merkintäpoikkeuksia voidaan soveltaa, jos aineen /seoksen määrä on alle 125 ml.

 • Miten herkistävät aineet on ilmoitettava herkistäväksi luokitellun seoksen etiketissä?

  Etiketin tuotetunnisteosassa ilmoitetaan seoksen sellaisten aineosien tunnistetiedot, jotka aiheuttavat seoksen luokituksen herkistäväksi (artikla 18).

  Mikäli herkistäväksi luokiteltu seos sisältää lisäksi muita herkistäviä aineita vähintään liitteen I taulukossa 3.4.6 vahvistettuina pitoisuuksina, varoitusetiketissä on oltava kyseisten aineiden nimet (CLP-asetuksen liite II, kohta 2.8). Aineiden nimet tulee sijoittaa etiketin täydentävien tietojen osioon (CLP-asetuksen liite II, 2 osa ja artikla 25(6)). Ajantasainen CLP-asetus löytyy kemikaalineuvonnan sivuilta http://www.kemikaalineuvonta.fi/fi/EU-asetukset/CLP-asetus/.

  Lisää ohjeistusta etiketin laatimiseen ja esimerkkietikettejä löydät ECHA:n julkaisemasta oppaasta http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_labelling_fi.pdf.

 • Kuka saa myydä väistyvän lainsäädännön mukaisesti merkittyjä seoksia 1.6.2015 jälkeen siirtymäajan loppuun?

  EU:n CLP-asetuksessa aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta säädetty siirtymäaika seosten pakkausmerkintöjen muuttamiseksi uuden lainsäädännön vaatimusten mukaiseksi päättyy 1.6.2015.

  Väistyvän lainsäädännön mukaisesti merkittyjä seoksia ei kuitenkaan CLP-asetuksen nojalla tarvitse uudelleenmerkitä ja -pakata ennen 1.6.2017, jos seos on luokiteltu, merkitty sekä pakattu ja saatettu markkinoille ennen siirtymäajan päättymistä. Näin ollen nämä edellytykset täyttävät seokset saavat olla väistyvillä merkinnöillä toimitusketjussa vielä 1.6.2017 saakka.

  Seoksen formuloijan varastotavara kuuluu siirtymäajan piiriin VAIN jos se on saatettu markkinoille ennen 1.6.2015. Seos on saatettu markkinoille tyypillisesti silloin, kun omistusoikeus on siirtynyt sen tulevalle vastaanottajalle (vaikka tuote ei olisi vielä saapunut vastaanottajalle). Seos katsotaan saatetuksi markkinoille myös silloin, jos se on ollut 1.6.2015 jatkokäyttäjän varastossa pakattuna sekä merkittynä ja valmiina myytäväksi (esim. laadunvarmistus on suoritettu).

  Koska maahantuonti EU-/ETA-alueen ulkopuolelta katsotaan markkinoille saattamiseksi, voi tällainen maahantuoja myydä kaikki ennen 1.6.2015 itselleen EU/ETA alueen ulkopuolelta varastoon hankkimansa direktiivin 1999/45/EY mukaisesti merkityt ja pakatut seokset väistyvillä merkinnöillä siirtymäajan puitteissa.

  Väistyvillä merkinnöillä 1.6.2015 jälkeen seoksia myyvällä jakelijalla on oltava esittää pyynnöstä valvontaviranomaiselle (Tukes) selvitys siitä, että varastossa myyntiä varten tai myynnissä oleva väistyvin merkinnöin myytävä seos on ollut toimitusketjussa tai valmiina myytäväksi jo ennen 1.6.2015, eikä seoksen koostumusta ole muutettu sen jälkeen.

  Katso myös asiaan liittyvä vastaus ECHA:n sivuilta (Unique ID 0234, versio 2).

  Lainsäädöntö: CLP-asetus (EY) N:o 1272/2008  61.4 artiklan 2 alakohta ja johdanto-osan kohta 71.

 • Mitä tietoa tulee antaa vaaralliseksi luokitellun seoksen mainonnassa verkkokaupassa?

  Seosta koskevassa mainonnassa on mainittava varoitusetiketissä ilmoitettu vaaratyyppi tai ilmoitetut vaaratyypit, jos kuluttaja voi mainonnan perusteella tehdä ostosopimuksen näkemättä varoitusetikettiä  (CLP-asetuksen 48(2) artikla). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että verkkokaupasta tulee käydä ilmi seoksen varoitusetiketin varoitusmerkki/-merkit, huomiosana, vaaralausekkeet sekä lisävaaralausekkeet auki kirjoitettuina.

  Lisäksi kansallisen kemikaalilain (599/2013) mukaan kemikaaleja koskevassa markkinoinnissa ei saa viitata kemikaaliin tavalla, joka on harhaanjohtava tai totuudenvastainen kemikaalista ihmisten terveydelle tai ympäristölle aiheutuvien riskien osalta.