• Tekstikoko aaa

Maahantuonti ja valmistus

 • Mitä velvoitteita on tervatuotteiden valmistajalla tai maahantuojalla?

  Jos tervatuote on aineseos, jossa yhtenä komponenttina on terva, seos on luokiteltava väistyvän lainsäädännön (67/548/ETY) ja halutessa CLP-asetuksen (EY N:o 1272/2008) mukaisesti 1.6.2015 saakka, minkä jälkeen CLP-asetuksen mukaisesti. Aineen tai seoksen toimittajan on toimitettava vaaralliseksi luokiteltuja aineita ja seoksia koskevat tiedot alaspäin toimitusketjussa käyttöturvallisuustiedotteen avulla (REACH, Art. 31). Aineen (tervan) valmistajan tai maahantuojan velvollisuus on rekisteröidä aine REACH-asetuksen (EY N:o 1907/2006, Art. 6) mukaan. Tervatuotteen valmistaja saa tiedot tervan vaarallisuudesta tervan valmistajalta tai maahantuojalta. Mikäli valmis tuote (seos) tulee luokitelluksi vaaralliseksi, pakkaus on merkittävä varoitusetiketillä.

  Jos valmistettavat tai maahantuotavat tervatuotteet ovat esineitä, jotka sisältävät tervaa yhteensä enemmän kuin yhden tonnin vuodessa valmistajaa tai maahantuojaa kohden ja jos tuotteista on tarkoitus vapautua tervaa, esineen valmistajan tai maahantuojan on rekisteröitävä terva (REACH, Art. 7). Rekisteröinnistä voi vapautua, jos terva on jo rekisteröity kyseistä käyttöä varten. Jotta käyttö tulee huomioitua rekisteröinnissä, jatkokäyttäjien tulee ilmoittaa se tervan valmistajalle tai maahantuojalle. Esineen valmistajan tai maahantuojan on huomioitava myös erityistä huolta aiheuttavia aineita (SVHC) koskevat tiedotus- ja ilmoitusvelvollisuudet (Art. 7).

 • Aion maahantuoda kemikaalia x EU:n ulkopuolelta Suomeen? Mitä velvoitteita REACH- ja CLP-asetukset asettavat minulle?

  Kemikaali voi olla aine tai seos. REACH-asetuksen soveltamisalan piiriin kuuluvat aineet tulee rekisteröidä EU:n kemikaalivirastolle, mikäli maahantuo ainetta joko sellaisenaan tai seoksessa yhden tonnin tai enemmän vuodessa (EY N:o 1907/2006, Art. 6). REACH-rekisteröinti tehdään nimenomaan aineista, ei seoksista.

  Maahantuoja vastaa aineensa/seoksensa luokituksista ja merkinnöistä CLP-asetuksen (EY N:o 1272/2008) mukaisesti. Luokitus- ja merkintätiedot on ilmoitettava Euroopan kemikaalivirastolle (luokitusilmoitus) vaarallisiksi luokitelluista aineista, joita maahantuodaan sellaisenaan tai seoksessa niin, että seos tulee luokitelluksi vaaralliseksi, sekä REACH-asetuksen mukaan rekisteröintivelvollisuuden piiriin kuuluvista aineista. Erillistä luokitusilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos tiedot on jo toimitettu REACH-rekisteröinnin yhteydessä.

  Vaarallisiksi luokitelluista aineista sekä pysyvistä, kertyvistä ja myrkyllisistä (PBT/vPvB) aineista ja erityistä huolta aiheuttavista (SVHC) kandidaattilistan aineista (REACH, Art. 57) sekä vaarallisiksi luokitelluista seoksista on toimitettava REACH-asetuksen mukainen käyttöturvallisuustiedote (KTT) kemikaalin vastaanottajalle (REACH, Art. 31). Lisäksi tietyissä tapauksissa KTT on toimitettava pyynnöstä. Mikäli KTT:n laatimisen edellytykset eivät täyty, vastaanottajaa tiedotetaan aineen mahdollisesta luvanvaraisuudesta ja rajoituksista sekä välitetään muut saatavilla olevat, riskinhallinnan kannalta olennaiset tiedot.

  Luvanvaraisten aineiden (REACH liite XIV) maahantuontiin tarvitaan lupa. Lisäksi on noudatettava REACH-asetuksen liitteen XVII mukaisia ainekohtaisia rajoituksia.

  Lisäksi yrityksen, joka vastaa kemikaalin saattamisesta markkinoille tai käyttöön Suomessa tulee tehdä kemikaalilain mukainen kemikaali-ilmoitus Tukesin kemikaalituoterekisteriin. Kemikaalitietojen ilmoittamisesta löytyy lisätietoa Tukesin sivuilta.  

 • Kuka on EU:n ulkopuolelta tuotavan aineen maahantuoja? Agentti, jonka kautta tuonti organisoidaan? Taho, jonka varastoon aine EU:ssa ensin saapuu? Organisaatio, joka hoitaa tullauksen?

  Maahantuoja ja siten rekisteröintivelvollinen on REACH-asetuksen mukaan se, joka vastaa aineen maahantuonnista eli aineen fyysisestä tuomisesta EU-alueelle ( Art. 3).

  Asiaan vaikuttavat useat tekijät, esimerkiksi kuka tilaa/maksaa kemikaalin tai hoitaa tullaamisen. Euroopan kemikaaliviraston rekisteröintiohjeesta (Rekisteröintiä koskevat toimintaohjeet, kohta 2.1.2.4.) löytyy esimerkki tapauksesta, jossa agenttia ei tule katsoa maahantuojaksi, koska se ei vastaa tuotteen fyysisestä tuonnista yhteisön tullialueelle. Ohje löytyy Euroopan kemikaaliviraston sivuilta.

  Yritysten on itse selvitettävä epäselvissä tilanteissa, kuka vastaa maahantuonnista. Tärkeää on, että rekisteröintivelvollinen löytyy ja rekisteröinti suoritetaan. Muuten ainetta ei saa tuoda maahan (Art. 5).